Jako rzeczoznawca majątkowy stale podnoszę kwalifikacje zawodowe biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach, kursach i seminariach, w tym m.in.:

 • Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych
 • Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego
 • Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo - podatkowych
 • Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Metody eksploracyjne (data mining) analizy danych w wycenie nieruchomości
 • Analiza statystyczna rynku w wycenie nieruchomości
 • Stopa dyskontowa i stopa kapitalizacji w wycenie nieruchomości
 • Podstawy kosztorysowania robót budowlanych w zakresie przydatnym dla rzeczoznawców majątkowych, podejście kosztowe
 • Podejście dochodowe, metoda zysków w teorii i praktyce
 • Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości
 • Wycena nieruchomości rolnych - metodyka i rynek
 • Obszary ryzyka i ich wpływ na przyszłą wartość wycenianej nieruchomości
 • Zasady postępowania rzeczoznawcy majątkowego przy sporządzaniu operatów szacunkowych dla celu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
 • Urządzenia infrastruktury technicznej, pozyskiwanie praw do nieruchomości, regulacja stanów prawnych, zasady określania odszkodowań i wynagrodzeń